Certifikatat

GET IN TOUCH

ALMO Konstruksion” Sh.p.k. është promovuar nga organizata të ndryshme për vlerësimin e cilësisë të tilla si:

Çertifikatë e Sistemit të Menaxhimit të Mjedisit ISO 14001:2014.

Sistemi i Menaxhimit Mjedisor përfaqëson kalimin e menaxhimit të kompanisë nga vetëm në respekt të ligjit, në një të menaxhimit të dedikuar të aktivitetit, parandalimin dhe përmirësimin e ndikimeve mjedisore të ndotjes. Mbrojtja e mjedisit ka gjithmonë një rol të rëndësishëm.

Elementet kyçe të EN-ISO 14001: 2015 standard të kompanisë janë:

 • Dokumentacioni i Kompanisë
 • Referencat ligjore
 • Kërkesat e sistemit të menaxhimit të mjedisit
 • Analiza fillestare e mjedisit
 • Verifikimet
 • Menaxhimi i burimeve njerëzore dhe materiale

Certifikata e Menaxhimit të Sistemit për Sigurimet Shëndetësore të Punonjësve OHSAS 18001: 2007 nga ALBQUALITY.

Standardi BS OHSAS 18001 specifikon kërkesat për një Menaxhim të Sistemit për Sigurimet Shëndetësore të Punonjësve në punë për të lejuar një kompani të kontrollojë rreziqet dhe të përmirësojë performancën e saj. Elementet kyçe të OHSAS 18001: 2007 standardeve të kompanisë janë:

 • Identifikimi dhe vlerësimi i rreziqeve
 • Organizimi i stafit
 • Menaxhimi i modifikimeve dhe ndryshimeve
 • Planifikimi i Emergjencave
 • Kontrollet operative
 • Kontrollet mbi rezultatet
 • Standardi mund të realizohet në mënyrë të pavarur ose në kombinim me sistemet e tjera menaxhimit

Çertifikata e Integrimit të Sistemit të Menaxhimit PAS 99: 2012 AQSCERT.

Standardi PAS 99: 2012 specifikon kërkesat për një sistem të menaxhimit të integruar për të lejuar një kompani të kontrollojë rreziqet e saj dhe të përmirësuar performancën e saj.
Standardi PAS 99: 2012 ka këto elemente kryesore në kompaninë:

ISO 9001: 2015 Certifikata e konformitetit - Standard

 Për zbatimin e Sistemit të Menaxhimit të Cilësisë në ndërtimin dhe renovimin e ndërtesave civile dhe industriale, infrastrukturën rrugore, tubacionet e ujit dhe kanalizimet.

Pas marrjes së certifikatës këto janë objektivat e arritura:

 • Mirëmbajtja e vazhdueshme e sistemit të menaxhimit të cilësisë ISO 9001: 2015
 • Përmirësimi i cilësisë së punës dhe materialet e përdorura
 • Përmbushja e të gjitha kërkesave dhe nevojave të klientëve për tregun e brendshëm, si dhe për atë rajonal i cili tashmë është i prekshëm për ne
 • Përmirësimi i vazhdueshëm i teknologjisë dhe i teknikave të përdorura të ndërtimit
 • Kushte optimale dhe mundësi kualifikimi për të gjithë stafin tonë në kompani
 • Rritja e kapaciteteve të burimeve njerëzore dhe materiale
 • Pjesëmarrja në punët publike me vlera të mëdha
 • Zgjerimi i aktiviteteve tona në të gjithë Republikën e Shqipërisë
 • Ndërgjegjësim të plotë në aspektet mjedisore dhe në shëndetin e punonjësve.

Çertifikatë për "Sistemin e Menaxhimit të Sigurisë së Trafikut Rrugor" BS ISO 39001:2012

Ndërtimi dhe rikonstruksioni i infrastrukturës rrugore. Ndërtimi dhe mirmbajtja e objekteve civile dhe industriale. Punime inxhenerike civile (gërmime, ujësjellsa dhe kanalizime, diga dhe bonifikime strukturore). Ndërtime dhe punime elektrike me tension te ulët/mesëm/lartë. Prodhimi dhe tregtimi i inerteve dhe materialeve të ndryshme për ndërtim.

Certifikata e konformitetit për "Sistemin e Menaxhimit të Energjisë" ISO 50001:2011

Ndërtimi dhe rikonstruksioni i infrastrukturës rrugore. Ndërtimi dhe mirmbajtja e objekteve civile dhe industriale. Punime inxhenerike civile (gernune, ujësjellsa dhe kanalizime, diga dhe bonifijune strukturore). Ndërtime dhe punime elektrike me tension te ulët/mesëm/lartë. Prodhimi dhe tregtimi i inerteve dhe materialeve të ndryshme për ndërtim.

Samiti i Cilësisë New York 2010 - "PLATINUM" Kategori - çmimin për Përsosmëri dhe Prestigj Biznesi

 në njohjen e kërkimit të vazhdueshëm për cilësinë e demonstruar nga arritjet e zhvillimit të vazhdueshëm dhe inovacionit aplikuar për zgjidhje që krijojnë rezultate e biznesit. – Dhënë nga B.I.D. (BUSINESS INITIATIVE DIRECTIONS) – CQ100 – Samiti i Cilësisë New York 2010.

International Quality Crown Award London 2008 - “GOLD”

Kategori në njohjen e angazhimit të shquar në Cilësi dhe Përsosmëri dhënë nga B.I.D. (BUSINESS INITIATIVE DIRECTIONS) – CQ100 Konventa London 2008 Mbretëria e Bashkuar.