Rruga Bulqize Bllat

Ndertim, rikonstruksion dhe mirembajtje rrugesh

Ndërtimi i një rruge të re sipas standarteve bashkekohore me nje gjatesi L=4.5km dhe gjeresi b=9m.  Ne kete rruge jane perfshire disa vepra si  ndertimi i nje viadukti me dy hapesira drite dhe L=51 ml. Gjithashtu jane ndertuar mure mbajtes te medha, rreth 8.000 m3. Eshte bere i mundur ndertimi i disa useqeve, germimet e se cilave arrijne ne 350.000 m3. Siperfaqja totale e rruges eshte 39.000 m2, ne te cilen jane kryer te gjitha nenshtresat e rruges me cakull , stabilizant si dhe shtresat e konglomeratit, binderit dhe asfaltobetonit.

DETAJET E PROJEKTIT

Investitori: D.P.Rr
Vendodhja: Bulqize
Gjatesia e Rruges: 4.5 km
Data e fillimit: 2007
Data e perfundimit: 2009
Vlera: 165.853.598L