Rruga Milot-Ulez

Ndertim, rikonstruksion dhe mirembajtje rrugesh

Riveshje e sist.-asf. Rruga Milot-Ulez

DETAJET E PROJEKTIT

Investitori: D.P.Rr
Vendodhja: Milot
Gjatesia e Rruges: 6.3 km
Data e fillimit: 2006
Data e perfundimit: 2007
Vlera: 61.181.028L