Rruga Nozllaku

Ndertim, rikonstruksion dhe mirembajtje rrugesh

Veshje asfaltike te rrugeve Nozllaku, 17 Nentori, 5 Deshmoret, Gani Toptani, 3 Deshmoret

DETAJET E PROJEKTIT

Investitori: Komuna Kashar
Vendodhja: Kashar
Gjatesia e Rruges: 3.0 km
Data e fillimit: 2013
Data e perfundimit: 2014
Vlera: 36.084.406L