Rruga Palase

Ndertim, rikonstruksion dhe mirembajtje rrugesh

Rikonstruksion i rruges Palase

DETAJET E PROJEKTIT

Investitori: MPPTT
Vendodhja: Vlore
Gjatesia e Rruges: 4.2 km
Data e fillimit: 2008
Data e perfundimit: 2009
Vlera: 23.825.096L