Rruga Piro Goda

Ndertim, rikonstruksion dhe mirembajtje rrugesh

Rikonstruksion i rruges Piro Goda

DETAJET E PROJEKTIT

Investitori: Njesia Bashkiake Nr.6
Vendodhja: Tirane
Gjatesia e Rruges: 0.3 km
Data e fillimit: 2015
Data e perfundimit: 2015
Vlera: 17.361.098L