Rruga Tanush Shyti

Ndertim, rikonstruksion dhe mirembajtje rrugesh

Rikonstruksion i rruges Tanush Shyti

DETAJET E PROJEKTIT

Investitori: Njesia Bashkiake Nr.6
Vendodhja: Tirane
Gjatesia e Rruges: 0.6 km
Data e fillimit: 2012
Data e perfundimit: 2013
Vlera: 28.184.039L