Sistemim asfaltim rruga Unaza Korce – Voskop – Polene – Korce

Ndërtimi i një rruge të re sipas standarteve bashkekohore me nje gjatesi L=17km dhe gjeresi b=8m.  Ne kete rruge perfshihen vepra arti si:

Rikonstruksion dhe zgjerim ure, tombino katrore dhe rrethore, mure mbajtese dhe pritese, bordure dhe kuneta betoni. Siperfaqja totale e rruges eshte 100.000 m2, ne te cilen jane kryer te gjitha nen shtresat e rruges me cakull ,stabilizant si dhe shtresat e binderit dhe asfaltobetonit.

DETAJET E PROJEKTIT

Investitori: Fondi Shqiptar i Zhvillimit
Vendodhja: Korce
Gjatesia dhe HD: 17KM
Data e fillimit: 2017
Data e perfundimit: 2018
Vlera: 430.548.945