Ura e Bletasit

Ndertim ura dhe mbikalime

Rikonstruksion Ura Bletasit

DETAJET E PROJEKTIT

Investitori: D.R.Rugore Tirane
Vendodhja: Tirane
Gjatesia dhe HD: HD=12m L=10ml
Data e fillimit: 11.04.00
Data e perfundimit: 12.05.00
Vlera: 6.966.500L