Ura e Matit

Ndertim ura dhe mbikalime

Rikonstruksion Ura me Harqe

DETAJET E PROJEKTIT

Investitori: D.P.Rr. Tirane
Vendodhja: Mat
Gjatesia dhe HD: HD=5x53m L=465ml
Data e fillimit: 2001
Data e perfundimit: 2002
Vlera: 38.400.000L